Tour Golf 1

D?CH V? ??NG KÝ CH?I GOLF, TOUR GOLF:

  • Bán các tour golf theo ch??ng trình và s? ki?n ph?c v? các công ty l? hành tour golf và tham gia s? ki?n.
  • Giá bán gói d?ch v? bao g?m: vé máy bay, ??a ?ón, ng? khách s?n 5 sao và chi phí ch?i golf t?i Sân golf Hu?.

 

Tour golf Gía bán ( ng??i/5 ngày)
Tour golf d?ch v? 1 20.000 USD/ ng??i
Tour golf d?ch v? 2 + s? ki?n 25.000 USD/ ng??i
Tour golf d?ch v? 3 5.000 USD/ ng??i
Tour golf d?ch v? 4 10.000 USD/ ng??i
Tour golf d?ch v? 5 1.000 USD/ ng??i

 ??T MUA D?CH V? VÀ THANH TOÁN TR?C TUY?N D??I ?ÂY: