D?ch v? ti?n ích t?i Thiên An

Khách s?n 5 sao, vui ch?i gi?i trí có th??ng (Casino) ??ng c?p

Nh??ng co?ng tri?nh ???c s??c co? thê? kê? ?ê?n nhu?: Qua?ng tru???ng â?m th??c, Trung ta?m thu?o?ng ma?i, ???c bi??t la? H?? thô?ng Kha?ch sa?n 5 sao va? Casino ???ng câ?p quô?c tê? da?nh cho du kha?ch trong va? ngoa?i nu???c. T?? trung ta?m TP Huê? cu?ng nhu? ca?c vu?ng la?n c??n, nhi?n le?n ta co? thê? dê? da?ng tro?ng thâ?y toa?n ca?nh khu v??c na?y, biê?n no?i ?a?y tha?nh 1 ?iê?m nhâ?n kho?ng thê? thiê?u be?n ca?nh cô? ?o? Huê? trong b??c tranh toa?n ca?nh du li?ch Huê?.

Nhà v??n, nhà ngh? sinh thái

Se? bao gô?m ca?c Bi??t th?? Ven hô?, Ven ?ô?i Thuy? toa?, trong ca?c la?ng va?n hoa? ???c tru?ng va? t??ng khu rie?ng theo s?? thi?ch …

?u???c ti?nh toa?n va? l??a cho?n râ?t ky? ca?c mâ?u thiê?t kê? qua thi sa?ng ta?c, cha?o thâ?u va? se? ?u???c thê? hi??n trong châ?t lu???ng thi co?ng. H?? thô?ng co?ng tri?nh Bi??t th?? se? co? phong ca?ch rie?ng ?u???c bô? tri? ven ?ô?i quanh Sa?n Golf, quanh Khu v??c La?ng Du li?ch va? tha?nh 1 sô? cu?m hay la?ng bi??t th?? ven hô?, tre?n khu co? cao ??? nô?i b??t.

Khu r?ng phong c?nh

Khu di?ch vu? tra?i nghi??m la? m??t trong nh??ng ?iê?m ???c ?a?o cu?a The Imperial Huê?. Du kha?ch co? thê? ?u???c tra?i nghi??m nh??ng hoa?t ???ng hâ?p dâ?n nhu? du li?ch leo nu?i, t??m suô?i khoa?ng, hô? thie?n nhie?n, bo?i thuyê?n…

Làng du l?ch sinh thái

Cu?ng v??i sa?n golf, la?ng du li?ch sinh tha?i la? co?ng tri?nh th?? 2 trong khu d?? a?n, h??p tha?nh m??t quâ?n thê? nhu? m??t mo? hi?nh ?o? thi? sinh tha?i m??i tuy ?? Huê? va? ca?c vu?ng kha?c cu?ng ?a? co? nhiê?u co? s?? du li?ch sinh tha?i.

Qu?ng tr??ng ?m th?c Hu? & Asean

Be?n ca?nh nh??ng nha? ha?ng n??m trong ca?c kha?ch sa?n se? la? nh??ng khu phô? â?m th??c mang ???m ne?t va?n ho?a vu?ng miê?n se? xuâ?t hi??n ?? ca?c la?ng va?n ho?a ???c tru?ng va? do?c tuyê?n trung ta?m giu?p du kha?ch dê? da?ng t??n hu???ng s?? ?a da?ng va? phong phu? cu?a â?m th??c Vi??t Nam, t?? nh??ng mo?n a?n da?n da? cho ?ê?n â?m th??c cung ?i?nh ???c ?a?o.

Gi?a trung ?? Vi?t Nam

Cách Hà N?i 600km, thành ph? H? Chí Minh 1000km, cao nguyên Trung ph?n trên 200 km. T? Hu? ?i ?à N?ng – H?i An – M? S?n – Phong Nha (Qu?ng Bình), nh?ng khu du l?ch n?i ti?ng kho?ng trên 100km.

??t sân golf

Quý khách có th? ??t tr??c l?ch ch?i Golf qua d?ch v? tìm th?i gian tr?ng ngay trên website c?a Golfthienan.com chi ti?t t?i t?ng gi?, ngày.

??t vé máy bay

Quý khách có nhu c?u ??t vé máy bay có th? liên h? v?i phòng d?ch v? khách hàng, các nhân viên c?a chúng tôi s? giúp qu? khách th?c hi?n vi?c này m?t cách d? dàng.

??t phòng khách s?n

T?i Golf Thiên An, Quý khách có th? l?a ch?n các phòng t? rung ??n cao c?p theo tiêu chu?n 5 sao. Vui lòng liên h? v?i nhân viên t?i qu?y ho?c ??t l?ch tr??c trên website.

D?ch v? th? giãn, b?a ?n t?i phòng v?i ??y ?? th?c ??n Âu, Á cho quý khách l?a ch?n