Quy mô d? án

Quy mô d? án 2

Di??n ti?ch quy hoa?ch d?? a?n: 439ha – Di??n ti?ch xa?y d??ng chi tiê?t 329ha

Ca?c ha?ng mu?c co?ng tri?nh chi?nh:

Sa?n Golf: 02 sân 18 lô? (tô?ng 36 lô?) 
Nha? ha?ng, va? ca?c Co? s?? Di?ch vu? Sa?n Golf: 50 công trình
Tô? h??p Khu Trung ta?m va? Kha?ch sa?n Sa?n golf: 08 công trình
H?? thô?ng La?ng Du li?ch, Nha? ha?ng Â?m th??c: 07 khu
H?? thô?ng Bi??t th??, Nha? nghi?, Nha? vu???n: 370 công trình
Ca?c Khu Da?n cu? m??i, Ta?i ?i?nh cu?, La?ng nghê?: 05 khu
?u???ng Giao tho?ng N??i b?? D?? a?n: 30km 
?u???ng ?i??n tru?c chi?nh: 8km
?u???ng Thoa?t Nu???c chi?nh: 60km
Ca?c Co?ng tri?nh Phu?c l??i, Di?ch vu? Co?ng c??ng, Sie?u thi?: 08 công trình
Hô? nu???c, ???p nu???c, Suô?i nu???c, Ba?i t??m, Bê?n thuyê?n: 25 công trình
Co?ng vie?n, Ca?y xanh, Qua?ng tru???ng, La?ng hoa, Ca?y ca?nh: 10 công trình
R??ng tho?ng hi??n co? va? trô?ng m??i: 4 khu

M??t ??? xa?y d??ng:

• Ca?c co?ng tri?nh chi?nh chiê?m du???i 5% tô?ng di??n ti?ch D?? a?n

• Co?ng vie?n, ca?y xanh, r??ng ca?y la?u na?m chiê?m 56% tô?ng di??n ti?ch D?? a?n

Co?ng suâ?t Phu?c vu? Trung bi?nh:

• Sa?n Golf: Kho?ng 500 Kha?ch/ Nga?y. ?a?m ba?o ca?c Ye?u câ?u vê? Tô? ch??c Gia?i Golf l??n ?o?ng ngu???i

• Ca?c Co? s?? Di?ch vu? trong Toa?n khu: 2.000 – 4.000 Kha?ch/ Nga?y ?e?m.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply