KHU BI?T TH?, NHÀ V??N, NHÀ NGH? SINH THÁI

KHU BI?T TH?, NHÀ V??N, NHÀ NGH? SINH THÁI 1

Se? bao gô?m ca?c Bi??t th?? Ven hô?, Ven ?ô?i Thuy? toa?, trong ca?c la?ng va?n hoa? ???c tru?ng va? t??ng khu rie?ng theo s?? thi?ch …
?u???c ti?nh toa?n va? l??a cho?n râ?t ky? ca?c mâ?u thiê?t kê? qua thi sa?ng ta?c, cha?o thâ?u va? se? ?u???c thê? hi??n trong châ?t lu???ng thi co?ng. H?? thô?ng co?ng tri?nh Bi??t th?? se? co? phong ca?ch rie?ng ?u???c bô? tri? ven ?ô?i quanh Sa?n Golf, quanh Khu v??c La?ng Du li?ch va? tha?nh 1 sô? cu?m hay la?ng bi??t th?? ven hô?, tre?n khu co? cao ??? nô?i b??t.

 

Se? co? ca?c loa?i: Bi??t th?? Gia ?i?nh, Bi??t th?? Cho thue?, Bi??t th?? Nha? vu???n … r??ng t?? 1000 – 3000m2.
Ne?t ???c s??c cu?a ca?n h?? nha? vu???n Huê? se? ?u???c thê? hi??n trong ca?c khu ca?n h?? nha? vu???n va? ca?c la?ng da?n cu? m??i, thu???ng co? di??n ti?ch khoa?ng 250 – 400 m2, co? kho?ng gian va? co?ng na?ng s?? du?ng h??p ly?, ?u? ?iê?u ki??n hu???ng thu? a?nh sa?ng, tho?ng thoa?ng t?? nhie?n, kê?t h??p ha?i ho?a v??i ca?nh quan thie?n nhie?n s??n co?, ?a?p ??ng ?u???c tâ?t ca? ca?c nhu câ?u cu?a ngu???i da?n va? kha?ch du li?ch t?? m??c trung bi?nh ?ê?n cao câ?p.

KHU BI?T TH?, NHÀ V??N, NHÀ NGH? SINH THÁI 2

H?? thô?ng ca?c nha? Nghi? du???ng da?nh cho ca?c h?? gia ?i?nh co? nhu câ?u ???c bi??t, ngu???i gia?, ngu???i câ?n du???ng s??c,.. ?u???c xa?y d??ng trong 1 vu?ng ven ?ô?i phi?a Nam khu D?? a?n, tre?n ca?c triê?n ?ô?i r??ng, xung quanh 1 khu hô? nu???c r??ng l??n, ye?n ti?nh.

Ca?c h?? thô?ng di?ch vu? cho khu sa?n golf, la? khu bi??t th??, khu cu? da?n, khu nha? Nghi? du???ng ?ê?u ?a?t nh??ng tie?u chi? cao vê? co?ng ngh?? di?ch vu? va? châ?t lu???ng phu?c vu?, nhâ?t la? h?? thô?ng x?? ly? nu???c tha?i, y tê?, tru???ng mâ?u gia?o, bu?u ?i??n viê?n tho?ng, ti?n du?ng, nga?n ha?ng sie?u thi? va? di?ch vu? co?ng c??ng kha?c.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply