D?CH V? ??NG KÝ CH?I GOLF, TOUR GOLF:
• Bán các tour golf theo ch??ng trình và s? ki?n ph?c v? các công ty l? hành tour golf và tham gia s? ki?n.
• Gía bán gói d?ch v? bao g?m: vé máy bay, ??a ?ón, ng? khách s?n 5 sao và chi phí ch?i golf t?i Sân golf Hu?.