H?? thô?ng bi??t th??  5 sao, ca?n h?? nha? vu???n ?u???c bô? tri? tre?n ca?c triê?n ?ô?i, h??i tu? tha?nh 1 quâ?n thê? ha?i ho?a thô?ng nhâ?t nhu? 1 tha?nh phô? sinh tha?i hi??n ?a?i ma? vâ?n gi?? ?u???c ca?nh quan t?? nhie?n va? ve? ?e?p t?? nhie?n cu?a r??ng ca?y, vu?ng ?ô?i nu?i xung quanh.

 NHÁNH BI?T TH?

Bi?t th? bán cho ng??i s? d?ng

Th?i h?n: 50 n?m

Di?n tích: 1000m2 v?i 120m2 s? d?ng

Gía bán: 500.000 USD

Bi?t th? cao c?p

Th?i h?n: 50 n?m

Mua th? Golf VIP ???c t?ng bi?t th?

Gía: 1.000.000 USD

 NHÁNH C?N H? 5 SAO

C?n h? l?u trú lo?i 1

Di?n tích: 120 m2

Gía bán: 250.000 USD

C?n h? l?u trú lo?i 2

Di?n tích: 150 m2

Gía bán: 550.000 USD