Golf Thiên An

TH??I GIAN HOA?T ???NG D?? A?N:

 •  Th??i gian ?a? ?u???c câ?p phe?p: 50 Na?m
 •  Th??i gian xa?y d??ng hoa?n tha?nh d?? a?n: 6 Na?m

Pha?n ky? xa?y d??ng:

 •  Khu sa?n Golf: 03 Na?m
 •  Khu ?o? thi?:02 Na?m
 •  Khu la?ng sinh tha?i: 01 Na?m
 •  Khu nghi? du???ng : 02 Na?m

U?u tie?n ?â?u tu? va? xa?y d??ng:

 •  Xa?y d??ng ???t 1: Khu sa?n golf
 •  Xa?y d??ng ???t 2: Khu ?o? thi?
 •  Xa?y d??ng chuyê?n tiê?p: Ca?c khu co?n la?i

?ê? biê?t the?m tho?ng tin chi tiê?t vê? Sân Golf Hu? – H?? sinh tha?i Du li?ch Nghi? du???ng Tra?i nghi??m Va?n hoa? va? Sa?n Golf Thie?n nhie?n Phong ca?nh Vi??t Nam, vui lo?ng lie?n h??:

CO?NG TY CÔ? PHÂ?N THIE?N AN

 • Tr? s?: 108 ???ng Phùng L?u, Ph??ng Th?y D??ng, Thành ph? Hu?
 • HOTLINE: 0234 6556688 – 0234 2462368
 • Email: thienangolf2006@gmail.com
 • Website: GolfHue.comGolfthienan.com

Liên h? - ??t d?ch v?

S?n Ph?m – D?ch v?

L?a ch?n m?t trong các d?ch v? mà chúng tôi cung c?p t?i ?ây.