??a th? d? án Golf Thiên An

?i?a ?iê?m:

 • D?? a?n to?a la?c ta?i vu?ng ?ô?i nu?i ngoa?i o? phi?a Nam Tha?nh phô? Huê?

Vi? tri?:

 • ?i?a ly?: Kinh ??? 1070 36’ – 1070 37’, Vi? ??? 160 24’ – 160 25’ (ba?n ?ô? ty? l?? 1/25000)
 • Toa? ???: Tru?c X 1817.500 – 1814.500, Tru?c Y 6647.05 – 6456.50 (ba?n ?ô? ?i?a chi?nh ty? l?? 1/2000)

Khu v??c:

 • – ?ô?i nu?i phi?a Ta?y Nam ca?ch trung ta?m tha?nh phô? Huê? tre?n 2km, ca?ch ?u???ng quô?c l?? 1A 1,5 km.
 • – ?a?y la? vu?ng ?â?t gô?m ca?c ?ô?i ba?t u?p nô?i tiê?p nhau, cao phi?a B??c, thâ?p dâ?n vê? phi?a Nam, r??ng tho?ng n??m tre?n ca?c ?ô?i cao xung quanh, r??ng trô?ng, r??ng ta?i sinh n??m ra?i ra?c trong ca?c khu ?ô?i.
 • – Thô? nhu???ng tu?o?ng ?ô?i tô?t, ?i?a tâ?ng ô?n ?i?nh, chu? yê?u ?â?t ?a? bazan dê? ta?o m??t b??ng, san lâ?p thu??n l??i va? nê?n mo?ng cho ca?c co?ng tri?nh xa?y d??ng cao tâ?ng, thi?ch h??p cho tô? ch??c xa?y d??ng ca?c sa?n golf; ca?c khu du li?ch.
 • – H?? thô?ng hô? t?? nhie?n ti?ch thuy? kha? nhiê?u, co? ?iê?u ki??n ?ê? ca?i ta?o, m?? r??ng, ???p ???p xa?y d??ng hô? m??i v??i tr?? lu???ng nu???c l??n.
 • – ??? cao t?? 10m – 114m so v??i m??t biê?n ne?n kho?ng lo ng??p lu?t.

Gi?i thi?u Ch? ??u t?

TH??I GIAN HOA?T ???NG D?? A?N:

 • – Th??i gian ?a? ?u???c câ?p phe?p: 50 Na?m
 • – Th??i gian xa?y d??ng hoa?n tha?nh d?? a?n: 6 Na?m

Pha?n ky? xa?y d??ng:

 • – Khu sa?n Golf: 03 Na?m
 • – Khu ?o? thi?:02 Na?m
 • – Khu la?ng sinh tha?i: 01 Na?m
 • – Khu nghi? du???ng : 02 Na?m

U?u tie?n ?â?u tu? va? xa?y d??ng:

 • – Xa?y d??ng ???t 1: Khu sa?n golf
 • – Xa?y d??ng ???t 2:Khu ?o? thi?
 • – Xa?y d??ng chuyê?n tiê?p:Ca?c khu co?n la?i

?ê? biê?t the?m tho?ng tin chi tiê?t vê? D?? a?n The Imperial Golf Hue – H?? sinh tha?i Du li?ch Nghi? du???ng Tra?i nghi??m Va?n hoa? va? Sa?n Golf Thie?n nhie?n Phong ca?nh Vi??t Nam, vui lo?ng lie?n h??:

CO?NG TY CÔ? PHÂ?N THIE?N AN

TRU? S??: ?u???ng Phu?ng Lu?u, P. Thu?y Du?o?ng, TX Hu?o?ng Thu?y, Ti?nh Th??a Thie?n – Huê?
HOTLINE: 0234 6556688
EMAIL: thienangolf2006@gmail.com

L?i th? ??a hình

Không gian ti?n ích

KHU TRUNG TÂM: QU?NG TR??NG ?Ô TH?

Khách s?n 5 sao, vui ch?i gi?i trí có th??ng (Casino) ??ng c?p

Nh??ng co?ng tri?nh ???c s??c co? thê? kê? ?ê?n nhu?: Qua?ng tru???ng â?m th??c, Trung ta?m thu?o?ng ma?i, ???c bi??t la? H?? thô?ng Kha?ch sa?n 5 sao va? Casino ???ng câ?p quô?c tê? da?nh cho du kha?ch trong va? ngoa?i nu???c. T?? trung ta?m TP Huê? cu?ng nhu? ca?c vu?ng la?n c??n, nhi?n le?n ta co? thê? dê? da?ng tro?ng thâ?y toa?n ca?nh khu v??c na?y, biê?n no?i ?a?y tha?nh 1 ?iê?m nhâ?n kho?ng thê? thiê?u be?n ca?nh cô? ?o? Huê? trong b??c tranh toa?n ca?nh du li?ch Huê?.

NHÀ V??N, NHÀ NGH? SINH THÁI

Khu bi?t th?

Se? bao gô?m ca?c Bi??t th?? Ven hô?, Ven ?ô?i Thuy? toa?, trong ca?c la?ng va?n hoa? ???c tru?ng va? t??ng khu rie?ng theo s?? thi?ch …

?u???c ti?nh toa?n va? l??a cho?n râ?t ky? ca?c mâ?u thiê?t kê? qua thi sa?ng ta?c, cha?o thâ?u va? se? ?u???c thê? hi??n trong châ?t lu???ng thi co?ng. H?? thô?ng co?ng tri?nh Bi??t th?? se? co? phong ca?ch rie?ng ?u???c bô? tri? ven ?ô?i quanh Sa?n Golf, quanh Khu v??c La?ng Du li?ch va? tha?nh 1 sô? cu?m hay la?ng bi??t th?? ven hô?, tre?n khu co? cao ??? nô?i b??t.

Se? co? ca?c loa?i: Bi??t th?? Gia ?i?nh, Bi??t th?? Cho thue?, Bi??t th?? Nha? vu???n … r??ng t?? 1000 – 3000m2.

DU LI?CH TRA?I NGHI??M &

Khu r?ng phong c?nh

Khu di?ch vu? tra?i nghi??m la? m??t trong nh??ng ?iê?m ???c ?a?o cu?a The Imperial Huê?. Du kha?ch co? thê? ?u???c tra?i nghi??m nh??ng hoa?t ???ng hâ?p dâ?n nhu? du li?ch leo nu?i, t??m suô?i khoa?ng, hô? thie?n nhie?n, bo?i thuyê?n…

Làng du l?ch sinh thái

Cu?ng v??i sa?n golf, la?ng du li?ch sinh tha?i la? co?ng tri?nh th?? 2 trong khu d?? a?n, h??p tha?nh m??t quâ?n thê? nhu? m??t mo? hi?nh ?o? thi? sinh tha?i m??i tuy ?? Huê? va? ca?c vu?ng kha?c cu?ng ?a? co? nhiê?u co? s?? du li?ch sinh tha?i.

Qu?ng tr??ng ?m th?c Hu? & Asean

Be?n ca?nh nh??ng nha? ha?ng n??m trong ca?c kha?ch sa?n se? la? nh??ng khu phô? â?m th??c mang ???m ne?t va?n ho?a vu?ng miê?n se? xuâ?t hi??n ?? ca?c la?ng va?n ho?a ???c tru?ng va? do?c tuyê?n trung ta?m giu?p du kha?ch dê? da?ng t??n hu???ng s?? ?a da?ng va? phong phu? cu?a â?m th??c Vi??t Nam, t?? nh??ng mo?n a?n da?n da? cho ?ê?n â?m th??c cung ?i?nh ???c ?a?o.

5 ?u th? Hu?

C?nh quan thiên nhiên

Không gian phong phú, ?a d?ng

G?n v?i bi?n, ti?p giáp các vùng ??i núi, r?ng thông mênh mông v? phía Nam. Có thành c?, di s?n v?n hoá th? gi?i và v? ??p Sông H??ng r?t n?i ti?ng; có truy?n th?ng liên hoan nh?c h?i; có nhi?u di tích l?ch s? và v?n hoá riêng; có nhã nh?c cung ?ình, ca Hu? và l? h?i Festival qu?c t? th??ng xuyên; có nhi?u danh lam, th?ng c?nh huy?n di?u; có các khu du l?ch ngh? ng?i, sinh thái r?t tuy?t v?i (B?ch Mã b?n mùa mát l?nh, su?i n??c nóng M? An, su?i n??c nóng Thanh Tân, su?i Voi …)

Du l?ch Phát tri?n

Th?a Thiên Hu? v?n là ?i?m h?i t? du l?ch cho khách muôn ph??ng. L??ng khách du l?ch ng??i n??c ngoài ??n Hu? ngày càng ?ông và ?ông h?n so v?i ?à N?ng và các vùng xung quanh (bình quân: 01 khách du l?ch n??c ngoài/ ng??i dân), và hàng tri?u khách du l?ch trong n??c qua l?i. Ngày nay Hu? ?ang tr? thành trung tâm du l?ch c?a mi?n Trung và c? n??c.

T?o hóa ban t?ng

Khí h?u t? nhiên

T?o cho Hu? m?t v? ??p hi?m có và dành cho Hu? m?t khu v?c có khí h?u ???c coi là t??ng ??i thích h?p cho môn golf, du l?ch, ngh? ng?i,sinh thái và ?m th?c.

Là 1 trong 5 thành ph? l?n

Gi?a trung ?? Vi?t Nam

Cách Hà N?i 600km, thành ph? H? Chí Minh 1000km, cao nguyên Trung ph?n trên 200 km. T? Hu? ?i ?à N?ng – H?i An – M? S?n – Phong Nha (Qu?ng Bình), nh?ng khu du l?ch n?i ti?ng kho?ng trên 100km.

Giao thông Thu?n ti?n

Có tuy?n ???ng s?t, ???ng b? xuyên Vi?t, n?i ???ng Tr??ng S?n và hành lang ?ông tây (Lào – Thái Lan), ???ng bi?n v?i hai c?ng l?n (Thu?n An và Chân Mây) tàu c? v?n t?n ra vào r?t thu?n ti?n, có sân bay Phú Bài (cách thành ph? 15km) máy bay c? l?n xu?ng ???c v? ban ?êm, ?ang xây d?ng thành c?ng hàng không Qu?c t? có th? tr?c ti?p bay ??n Campuchia, Lào, Thái Lan, H?ngKông, Macao, Singapor trong t??ng lai.